Knihkupectví Hodonín

Zásady ochrany osobních údajů


Žádné velké změny jsme pro Vás nepřipravili, protože Zákonem o ochraně osobních údajů, který je platný v ČR jsme se doposud řídili a nadále řídíme. Vaše údaje jsme nikomu neposkytovali (vyjma doručovateli Vaší objednávky) a ani tak činit nebudeme.


Musíme Vás ale informovat, že:

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího obsažené v této smlouvě a dokladech souvisejících s plněním dle této smlouvy pro účely realizace tohoto smluvního vztahu. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a pokud objednáváte na firmu, tak i název, ič a dič.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajú je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 2016/679 (GDPR), plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Prodávající bude osobní údaje Kupujícího zpracovávat po dobu trvání tohoto smluvního vztahu i po jeho skončení po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z tohoto vztahu a k archivaci dle příslušných právních předpisů. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.