KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ANATOMIE LÁSKY

ANATOMIE LÁSKY

Autor: Corneau Guy
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026204022
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2013
Stav: Není skladem
Běžná cena: 359 Kč
AKČNÍ CENA: 342 Kč
Anotace

Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich trvalé dùsledky. Psycholog a zkušený odborník na partnerské vztahy ve své Anatomii lásky uvádí pøedpoklady pro vytvoøení vztahu, který by bylo možno za šastnou lásku oznaèit. Jako zdroje problémù, které ovlivòují vztah mezi partnery, autor uvádí nesprávné pøijetí své identity, svého mužství nebo ženství, problémy v rodinách ze kterých partneøi vyšli, zvláštní pozornost je vìnována vztahùm otec-dcera a matka-syn. Nedostatky minulosti tu podle autora z velké èásti vysvìtlují souèasné problémy v partnerském vztahu. Vztahy a konflikty v rodinných a partnerských svazcích jsou dokreslovány konkrétními pøíbìhy. Existuje vùbec šastná láska? Psycholog a zkušený odborník na partnerské vztahy ve své Anatomii lásky uvádí pøedpoklady pro vytvoøení vztahu, který by bylo možno za šastnou lásku oznaèit. Základní podmínkou je, aby oba partneøi pøijali skuteènost, že partnerský život opravdu není dlouhou klidnou øekou.
Guy Corneau, kanadský psychoanalytik, se vìnuje problematice partnerství a rodinných vztahù, pøednáší na univerzitì v Quebecu, ale také ve Francii a po celém svìtì.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.