KATEGORIE

DETAIL KNIHY

CVIČENÍ PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

CVIČENÍ PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Autor: Pokorná Věra
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073679316
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
CENA: 199 Kč
Anotace

Soubor cvièení pro rozvoj vnímání a poznávání, který uèitelùm i rodièùm umožòuje vybrat takovou èinnost, která je pro dítì úèelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a pøispívá k nápravì pøíslušné specifické poruchy uèení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvièeními pracovat, a struènì vysvìtluje problematiku jednotlivých specifických poruch uèení, kterými se cvièení zabývají. Kniha navazuje na publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch uèení.
Doc. PhDr. Vìra Pokorná pøednáší na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy a souèasnì pracuje v pedagogicko-psychologické poradnì. Ve své vìdecké, pedagogické i poradenské èinnosti se zabývá problematikou specifických poruch uèení a chování. V Portálu vydala knihy Teorie a náprava vývojových poruch uèení a chování, Cvièení pro dìti se specifickými poruchami uèení aj.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.