KATEGORIE

DETAIL KNIHY

DALŠÍ PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE

DALŠÍ PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE

Autor: Ferrero Bruno
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026202073
Žánr: Beletrie světová
Rok vydání: 2008
Stav: Skladem
CENA: 115 Kč
Anotace

Nový soubor krátkých pøíbìhù ze života, malých podobenství, bajek a zamyšlení. Ètenáøùm pøinášejí nadìji, povzbuzení, radost i pouèení a klade jim otázky, které se vztahují k lidskému jednání, zpùsobu života a dotýkají se vzájemných lidských vztahù. Pro rodièe a vychovatele se tyto pøíbìhy stanou inspirací k oživení rozhovorù. B. Ferrero, salesiánský knìz, je øeditelem turínského nakladatelství ELLEDICI. S velkým zájmem se setkaly jeho v Portálu vydané knihy Pøíbìhy pro potìchu duše, Paprsek slunce pro duši, Živá voda pro duši, Vánoèní pøíbìhy pro potìchu duše nebo Pohlazení pro duši.
Brunno Ferrero, salesiánský knìz, je øeditelem turínského nakladatelství ELLEDICI. Sestavil mnoho souborù pøíbìhù urèených k zamyšlení i obsahujících moudré pouèení. V Portálu se s velkým zájmem setkaly jeho knihy Pøíbìhy pro potìchu duše, Další pøíbìhy pro potìchu duše, Paprsek slunce pro duši, Živá voda pro duši, Vánoèní pøíbìhy pro potìchu duše, osvìžení pro duši, Šastní rodièe.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.