KATEGORIE

DETAIL KNIHY

DĚTI JSOU HOSTÉ, KTEŘÍ HLEDAJÍ CESTU

DĚTI JSOU HOSTÉ, KTEŘÍ HLEDAJÍ CESTU

Autor: Prekopová J.,Schweizerová Ch.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208266
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2015
Stav: Skladem
CENA: 195 Kč
Anotace

Návod pro rodièe, jak doprovázet své dìti na cestì k dospìlosti. Vychovávat dítì znamená respektovat jeho dìtskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmíneènì ho pøijmout. Autorky spoleènì shrnuly své dlouholeté zkušenosti do pøíruèky urèené všem rodièùm, kteøí chtìjí ze svých dìtí vychovat osobnosti se svobodným, tvoøivým myšlením, silnou vùlí a odolností, optimistickým životním postojem a schopností milovat.
Jiøina Prekopová, významná nìmecká psycholožka èeského pùvodu, se mnoho let zabývá duševním vývojem dítìte. Vedle knihy Malý tyran vyšly v Portálu ještì knihy Dìti jsou hosté, kteøí hledají cestu, Když dítì nechce spát a Neklidné dítì.
Dr. Ch. Schweizerová je dìtská lékaøka, spoluautorka knihy Dìti jsou hosté, kteøí hledají cestu a Neklidné dítì.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.