KATEGORIE

DETAIL KNIHY

DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE

DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE

Autor: Rogge Jan-Uwe
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026211525
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2016
Stav: Není skladem
CENA: 165 Kč
Anotace

Jsou dnes dìti víc nevychované a drzé než døíve? Jsou snad dnes rodièe ménì kompetentní? Jak mùže dennì docházet k situacím, v nichž "malý tyran" triumfuje a oni si zoufají? Jak se vyhnout trvalému stresu ve výchovì a pøitom neupadnout do autoritáøství, ukazuje zkušený rodinný poradce na mnoha pøíkladech. Upozoròuje na úskalí liberální výchovy a vychází z pojetí, že ani v dobré snaze neomezovat svobodu dítìte nelze dítì "nechat dítì na holièkách" a postavit ho do dnešního svìta bez vìdomí a znalosti vlastních hranic. Rodièùm, vychovatelùm i mnohým uèitelùm dodává autor svými návrhy na øešení odvahu dùslednì jít ve výchovì cestou, která dìtem dává pocit bezpeèí a jistoty.
Jan-Uwe Rogge pracuje jako poradce v oblasti komunikace a rodinného poradenství. Pøes dvacet let vede oblíbené kurzy pro rodièe a vychovatele. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Dìti potøebují hranice, Dìtské strachy a úzkosti a Rodièe urèují hranice.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.