KATEGORIE

DETAIL KNIHY

DIMENZE MYŠLENÍ

DIMENZE MYŠLENÍ

Autor: Gardner Howard
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026213031
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2018
Stav: Skladem
Běžná cena: 699 Kč
AKČNÍ CENA: 665 Kč
Anotace

Jedna z nejvlivnìjších knih o vývojové psychologii, psychologii myšlení a o reformì vzdìlávání pøedstavuje teorii „mnoha inteligencí“ s pøevratnými dùsledky pro výchovu dìtí a jejich školní vzdìlávání. Autor v ní ukazuje, jak se vyvíjelo pojetí inteligence, a na základì výzkumù z oblasti psychologie, etnologie a dalších oborù dokazuje existenci nejménì sedmi relativnì nezávislých druhù inteligence, které jsou rùzným lidem dány v rùzné míøe. Jednotlivé vysoce rozvinuté inteligence autor ilustruje na pøíkladech ze života výrazných a známých osobností, rozborù jejich výrokù a ukázek z jejich díla. Howard Gardner je profesor pedagogických vìd na Harvardovì univerzitì a øeditel Projektu Zero zkoumajícího možnosti rozvoje lidského potenciálu. Je jedním z nejvlivnìjších amerických myslitelù v oblasti reformy vzdìlávání.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.