KATEGORIE

DETAIL KNIHY

DOBRODRUŽNÉ HRY A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

DOBRODRUŽNÉ HRY A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Autor: Neuman Jan
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026206286
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2014
Stav: Skladem
Běžná cena: 319 Kč
AKČNÍ CENA: 304 Kč
Anotace

Soubor s témìø 200 námìty na nejrùznìjší typy her pøedstavuje všestranný program pro pobyt v pøírodì. Tradièní zásobu her uèitelù a vedoucích obohatí kniha nejen o námìty na hry, ale pøedevším o nový zpùsob motivování hráèù a hodnocení her. Nejvìtším pøínosem uvedených èinností je dùraz na spolupráci, vzájemný kontakt, dùvìru a øešení problémù. Úvodní èást pojednává o významu hry a dobrodružství ve výchovì a pøi rozvoji osobnosti a vzájemných vztahù ve skupinì. Seznamuje také s novými trendy, vysvìtluje základní pravidla pro pøípravu a vedení her i zásady bezpeènosti. Hlavní èást knihy tvoøí hry, které pøedstavují všestranný program pro pobyt v pøírodì, mnohé z nich však lze hrát i v místnosti. Hry seznamovací, kontaktní, soutìživé, rozvíjející vzájemnou dùvìru, orientované na øešení problémù, ekohry, dramatizace zážitkù a závìreèné ceremoniály pomáhají z pobytu v pøírodì vytìžit pøínosné a nezapomenutelné zážitky.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.