KATEGORIE

DETAIL KNIHY

DOSPĚLÉ DĚTI ALKOHOLIKŮ

DOSPĚLÉ DĚTI ALKOHOLIKŮ

Autor: Woititz Janet Geringer
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026217138
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2021
Stav: Skladem
Běžná cena: 339 Kč
AKČNÍ CENA: 323 Kč
Anotace

Když se v 80. letech minulého století zaèala autorka zabývat rodinami lidí závislých na alkoholu, vstupovala na neznámé území a trvalo ještì nìkolik let, než se z její knihy Dospìlé dìti alkoholikù stal bestseller. Janet Woititz dospìla k urèitým charakteristikám tìchto lidí. V dùsledku absence rodièovské vøelosti a jasnì definovaných hranic v dìtství si napøíklad nejsou jisti tím, jaké chování je normální, lžou v situacích, kdy to vùbec není potøeba, posuzují se bez slitování, mají problémy s dùvìrnými vztahy, mají sklon buï k mimoøádné zodpovìdnosti, nebo k mimoøádné nezodpovìdnosti, jsou impulzivní. Knihu, která se tyto osoby snaží podpoøit v jejich sebeúctì, lze využít i u dìtí z jiných typù dysfunkèních rodin. Není pøitom podstatné, kolik takovýmto „dìtem“ vlastnì je: Dané vzorce pøetrvávají, dokud se z nich jejich nositelùm nepodaøí vyrùst. Tehdy také pøekonají zaèarovaný kruh a mohou svým dìtem pøedat lepší poselství, než si z dìtství odnesli oni sami.

Janet Geringer Woititz byla americká psycholožka a lektorka specializující se na práci s dysfunkèními jednotlivci i rodinami. Dospìlé dìti alkoholikù je její nejslavnìjší publikace.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.