KATEGORIE

DETAIL KNIHY

HRY S HUDBOU A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE

HRY S HUDBOU A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE

Autor: Šimanovský Zdeněk
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073679286
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
Běžná cena: 329 Kč
AKČNÍ CENA: 313 Kč
Anotace

Soubor hudebnì-terapeutických èinností a dalších aktivit pro dìti a dospìlé Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobì neoddìlitelnì patøí. Smysl hudby byl vždy spatøován v tom, že má na jednotlivce a skupiny pozitivní a uzdravující vliv. Uèitelùm, rodièùm, vychovatelùm, terapeutùm a všem, kdo chtìjí rozvíjet hudební a pohybové dovednosti dìtí i dospìlých, autor nabízí manuál her a metodických postupù, ve kterých dominuje hudba. Hudba a rytmus se spojují s pohybem, slovem a fantazií. Uvádìné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchovì, ale i k prevenci èi terapii problémových jevù a sociální patologie.
Mgr. et Mgr. Zdenìk Šimanovský vystudoval divadelní dramaturgii na DAMU v Praze a psychologii na FF UP v Olomouci. Je spoluautorem knih Hry pomáhají s problémy, Lidové písnièky a hry s nimi, Písnièky a jejich dramatizace a autorem publikací Hry s hudbou a techniky muzikoterapie a Hry pro zvládání agresivity a neklidu.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.