KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A JEJICH ROZVÍJENÍ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A JEJICH ROZVÍJENÍ

Autor: Belz H.,Siegrist M.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208464
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2015
Stav: Není skladem
Běžná cena: 385 Kč
AKČNÍ CENA: 366 Kč
Anotace

Klíèové kompetence pøedstavují soubor znalostí, dovedností a postojù, které pøesahují konkrétní oborové znalosti, umožòují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství rùzných pracovních funkcí a zaøazení. Autor se na základì výzkumù soustøedil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, øešení problémù a tvoøivost, samostatnost, odpovìdnost, spolehlivost, myšlení a uèení, zdùvodòování. Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplòují hry a cvièení k jejich rozvíjení.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.