KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Autor: Baštecká Bohumila, Mach Jan a kol.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026206170
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2015
Stav: Skladem
Běžná cena: 1069 Kč
AKČNÍ CENA: 1016 Kč
Anotace

Klinické psychologii je pøes sto let. Vztahuje se k èlovìku v nemoci i ve zdraví a ke zdravotnickým systémùm, které o nìj peèují. Pohled na to, co zdraví, nemoc a kvalitní systém je, se ale v dùsledku spoleèenských zmìn promìòuje. Pojmy jako stres, psychické trauma, emoèní krize, životní spokojenost a životní styl, štìstí, sociální opora a sociální kapitál, odolnost, optimismus, kvalita života a péèe, sociální spravedlnost a rovnost se k nemoci a zdraví vážou rozmanitými zpùsoby podle souvislostí historických a v kontextu jedincova osobního i rodinného èasu, jeho osobnosti, vztahù, spirituality a dynamického pøizpùsobení zmìnám prostøedí.

Pøedkládaná uèebnice kromì jedincovy cesty ke zdraví èi nemoci nepomíjí ani objevování toho, co je rolí, úkolem a zodpovìdností klinického psychologa pøi spolupráci s pacienty a jejich rodinami a v týmu s kolegy.

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., pùsobí jako psycholožka v sociální a klinické oblasti a vysokoškolská pedagožka. Zabývá se supervizí, individuální a komunitnì orientovanou pomocí po neštìstích, poradenstvím a krizovou pøipraveností.
JUDr. Jan Mach pùsobí jako advokát a vyuèuje medicínské právo. Je øeditelem právní kanceláøe Èeské lékaøské komory, právníkem Asociace klinických psychologù ÈR, Asociace klinických logopedù ÈR, Èeské ortodontické spoleènosti a øady poskytovatelù zdravotních služeb.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.