KATEGORIE

DETAIL KNIHY

KRÁTKÉ HRY PRO DLOUHÉ CHVÍLE

KRÁTKÉ HRY PRO DLOUHÉ CHVÍLE

Autor: Gardinová Nanon
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026200345
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2009
Stav: Není skladem
Běžná cena: 207 Kč
AKČNÍ CENA: 197 Kč
Anotace

Nehluèné hry a èinnosti bez nároku na velký prostor, které pomohou dìtem od 2 do 10 let pøeèkat nepøíjemné nebo nudné chvíle. Hry proti nudì souèasnì rozvíjejí fantazii dìtí, jejich smysl pro logiku, rozšiøují jejich znalosti a cvièí pozorovací schopnosti a pamì. Uplatòuje se tu jak dìtská soutìživost, tak i schopnost respektovat druhé a pøizpùsobit se situaci.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.