KATEGORIE

DETAIL KNIHY

LIDSKÝ VZTAH JAKO SOUČÁST PROFESE

LIDSKÝ VZTAH JAKO SOUČÁST PROFESE

Autor: Kopřiva Karel
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026211471
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2016
Stav: Skladem
CENA: 249 Kč
Anotace

Jak lépe rozvíjet vztah ke klientùm, jak se vyhnout hrozícím nebezpeèím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut. V povoláních, kde jde o pøímou pomoc èlovìka druhému èlovìku, hraje mezilidský vztah klíèovou roli - vztah mezi pracovníkem a tím, komu je pomáháno - a už je to žák ve škole, pacient v nemocnici, obyvatel domova dùchodcù nebo klient v psychologické poradnì. To s sebou pøináší pro pøedstavitele tìchto povolání znaènou zátìž i rizika: na jedné stranì hrozí nepochopení vnitøního svìta svìøených dìtí nebo dospìlých, zneužití moci k manipulaci, na stranì druhé pøílišné sebeobìtování pro klienty, vedoucí k stresu a vyhoøení pracovníka. Jak lépe chápat a rozvíjet lidský vztah ke klientùm, jak se vyhnout hrozícím nebezpeèím a kde nacházet a obnovovat psychickou energii pro službu druhým radí zkušený psychoterapeut a poradenský psycholog ve ètivé knize doplnìné øadou pøíkladù z praxe.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.