KATEGORIE

DETAIL KNIHY

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ

Autor: Hašplová Jana
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026216070
Žánr: Těhotenství, péče o dítě, porod
Rok vydání: 2020
Stav: Skladem
Běžná cena: 349 Kč
AKČNÍ CENA: 332 Kč
Anotace

Klasická kniha o dìtských masážích, která zmìnila život desetitisícùm dìtí a jejich rodièù, vychází v novém, pøepracovaném vydání s krásnými novými fotografiemi. Názorné a pøehledné uvedení do techniky masáží dìtí a kojencù je urèeno pøedevším rodièùm, poslouží ale i pediatrùm, v mateøských centrech, neonatologických oddìleních èi ve výukových kurzech. Vedle teoretického uvedení do problematiky masáží, významu doteku pro komunikaci s dítìtem i pro jeho celkový rozvoj a seznámení s použitím celé øady aromatických olejù se ètenáøi seznámí s øadou masážních technik pro všechny situace, které provázejí první roky života dítìte. Díky názorným fotografiím není tìžké si je osvojit a díky zasvìcenému textu èlovìk porozumí smyslu provádìných úkonù. Mgr. Jana Hašplová vystudoval pedagogiku a institut aromaterapie. Masážím dìtí se vìnuje víc než 20 let. Zabývá se èínskou medicínou, fytoterapií a jinými harmonizaèními technikami zamìøenými na rodinnou terapii. Je zakladatelkou a øeditelkou Školy vìdomého rodièovství a lektorkou masáží dìtí a kojencù. Spolupracuje s institucemi peèujícími o zdravotnì postižené dìti, píše do novin a èasopisù o dìtských masážích a vystupuje v poøadech s touto tematikou.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.