KATEGORIE

DETAIL KNIHY

NARCISMUS - VNITŘNÍ ŽALÁŘ

NARCISMUS - VNITŘNÍ ŽALÁŘ

Autor: Röhr, Heinz-Peter
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026210801
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2016
Stav: Skladem
Běžná cena: 259 Kč
AKČNÍ CENA: 247 Kč
Anotace

Vznik poruchy, prùbìh a možnosti jejího pøekonání. Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patøí k mimoøádnì rozšíøeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený nìmecký terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým zpùsobem vzniku této poruchy, jejím prùbìhem a naznaèuje možnosti jejího pøekonání. Za východisko si autor zvolil kuriózní pohádkový pøíbìh bratøí Grimmù "Železná kamna". Hlavními protagonisty pohádky jsou princ zakletý do železných kamen, která stojí v lese a princezna, která v tom lese zabloudila. Na tìchto postavách autor ukazuje koøeny, z nichž narcismus vyrùstá. Pohádkový dìj pak doprovází jeho úvahy o hlavních rysech mužského a ženského narcismu, o narcistním soužití, ale také o cestách, které vedou k uzdravení a svobodì. Závìreèný doplnìk je struèným, vìcným pojednáním o popisované poruše, o jejím spoleèenském významu a konkrétních možnostech terapie. Heinz-Peter Röhr pùsobí pøes dvacet pìt let jako psychoterapeut na odborné klinice pro léèbu závislostí v nìmeckém Fredeburgu. Autor øady knih. V nakladatelství Portál od nìj vyšly knihy Hranièní porucha osobnosti (2003), Hysterie – strach z odmítnutí (2009), Závislé vztahy(2011). K dispozici také jako audiokniha v e-shopu Tympanum audioknihy (mp3 ke stažení)

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.