KATEGORIE

DETAIL KNIHY

O SMRTI A UMÍRÁNÍ

O SMRTI A UMÍRÁNÍ

Autor: Kübler-Rossová Elizabeth
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026209119
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2015
Stav: Skladem
Běžná cena: 449 Kč
AKČNÍ CENA: 427 Kč
Anotace

O smrti a umírání je jednou z nejslavnìjších psychologických studií konce 20. století, jíž bylo odtabuizováno téma smrti. Jde o autorèinu „vlajkovou loï“, v níž se snaží pøinést informace, na základì kterých lze zkvalitnit péèi o terminálnì nemocné. V knize autorka poprvé pøedstavila svùj slavný pìtistupòový model vyrovnávání se smrtí (a pozdìji jakoukoli tragickou životní událostí), který zahrnuje popírání, zlost, smlouvání, depresi a akceptaci. Na pøíkladu rozhovorù autorka ukazuje, jak zážitek blížící se smrti ovlivòuje pacienta, profesionály, kteøí s ním pracují, i jeho rodinu, pøièemž všem se snaží pøinést nadìji, smíøení a klid mysli. Kniha, v níž autorka k umírajícím zaujímá partnerský pøístup, mùže sloužit jako etický manuál pro zdravotnické pracovníky. Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004) byla pøední americká lékaøka švýcarského pùvodu, která zasvìtila svùj život práci s umírajícími pacienty. O smrti a umírání je její nejznámìjší dílo.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.