KATEGORIE

DETAIL KNIHY

PARKINSONOVA CHOROBA (PORTÁL)

PARKINSONOVA CHOROBA (PORTÁL)

Autor: Bonnet A.-M., Hergueta T.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026201557
Žánr: Zdravověda
Rok vydání: 2012
Stav: Není skladem
Běžná cena: 299 Kč
AKČNÍ CENA: 285 Kč
Anotace

Rady pro nemocné a jejich blízké Parkinsonova choroba se objevuje u lidí nejèastìji ve vìku nad 50–60 let, 10 % onemocnìní zaèíná po 40. roce vìku. Jedná se o komplexní neurodegenerativní onemocnìní a jako jeho pøíèina se oznaèuje úbytek bunìk, které produkují nervový pøenašeè dopamin; to zpùsobuje problémy v pøenosu povelù z mozku ke svalùm. Nemoc lze léèit, lze zpomalit její postup, ale zatím ji nelze vyléèit. Tato pøíruèka podává pomoc nemocným, jejich rodinným pøíslušníkùm i blízkému okolí. Poskytuje podrobné a všestranné rady týkající se pomoci a komunikace. Ukazuje na možnosti, jak žít s nemocí a èelit jí v každodenním životì, seznamuje s jejím vývojem a umožòuje chápat její pùsobení, seznamuje se zpùsoby léèby v rùzných konkrétních situacích. Radí, jak utvoøit kolem postižených atmosféru, která umožní reagovat úèinnì v každé etapì nemoci. Pøehlednì strukturované kapitoly se zabývají podrobnì etapami onemocnìní, terapeutickými strategiemi i psychologickou pomocí a obsahují graficky vyznaèené souhrny nejdùležitìjších informací; závìr knihy je vìnován nejnovìjším výzkumùm a poznatkùm. Kniha je urèena nemocným Parkinsonovou chorobou, jejich rodinným pøíslušníkùm, lidem z blízkého okolí tìchto nemocných i osobám, které o nì peèují. Anne-Marie Bonnet je lékaøka-neuroložka, Thierry Hergueta psycholog. Oba poskytují péèi nemocným Parkinsonovou chorobou a jejich blízkým v paøížské nemocnici Pitié-Salpetriere.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.