KATEGORIE

DETAIL KNIHY

PÍSNIČKY A ŘÍKADLA S TANCEM

PÍSNIČKY A ŘÍKADLA S TANCEM

Autor: Kulhánková Eva
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026209942
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2015
Stav: Není skladem
CENA: 195 Kč
Anotace

Námìty pro pohybovou výchovu dìtí od 3 do 8 let Dynamika, tempo, rytmus Hudební formy - kánon, rondo Taneèní kroky Vyjádøení textu a nálady pohybem Soubory písní a øíkadel pro vystoupení Mnoho dìtí nezpívá a netanèí, protože to "neumí" a neví jak na to. Pøekonat tento ostych pomáhají vyzkoušené návody ke hrám s øíkadly a písnièkami pro dìti v pøedškolním a mladším školním vìku. Napomohou rozvíjet u dìtí hravou formou rytmus, hudebnost a pøirozený pohyb. Dìti se nenásilnì seznámí i s hudebními pojmy, jako je takt, pomlka, rytmus, dynamika a podobnì. Písnièky jsou uvedeny s notovým záznamem, rytmickým doprovodem na Orffovy nástroje a pøesným popisem, pøíp. choreografií her a pohybových cvièení. Kniha je rozdìlena do ètyø èástí podle roèních období a uvádí další tematické celky (napø. námìty spojené s øemesly, zvíøaty, ptáky apod.).
Eva Kulhánková pùsobila ètyøicet let v hudební škole jako taneèní a hudební pedagožka, je lektorkou Èeské hudební spoleènosti a Pedagogického centra Praha. V Portálu vycházejí její úspìšné knihy Písnièky a øíkadla s tancem a Taneèní hry s písnièkami.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.