KATEGORIE

DETAIL KNIHY

PO DOBRÉM, NEBO PO ZLÉM ?

PO DOBRÉM, NEBO PO ZLÉM ?

Autor: Matějček Zdeněk
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208525
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2015
Stav: Skladem
CENA: 199 Kč
Anotace

O výchovných odmìnách a trestech - Umìní odpouštìt - Výchovné prostøedky a situace pro jejich využití. Význam odmìn a trestù je ve výchovì zøejmì stále týž. Jen v rùzných dobách a spoleènostech se jedno nebo druhé více nebo ménì zdùrazòuje, uplatòuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat ètenáøe, aby se spolu s ním laskavì zamýšleli, proè, kdy a jak máme dát ve výchovì svých dìtí pøednost tomu "po dobrém" nebo "po zlém". Rozumìt sobì a rozumìt dítìti, to už je první krok na cestì výchovy.
Doc. PhDr. Zdenìk Matìjèek, CSc., renomovaný dìtský psycholog, je autorem odborných publikací a také knížek, ve kterých popularizuje poznatky obecné i klinické psychologie. V Portálu vyšly jeho knihy Po dobrém, nebo po zlém?, Co, kdy a jak ve výchovì dìtí, Co dìti nejvíc potøebují. K dispozici také jako audiokniha v e-shopu Audioteka.cz K dispozici také jako audiokniha v e-shopu Tympanum audioknihy (mp3 ke stažení)

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.