KATEGORIE

DETAIL KNIHY

PORUCHY UČENÍ

PORUCHY UČENÍ

Autor: Zelinková Olga
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208754
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2015
Stav: Není skladem
Běžná cena: 329 Kč
AKČNÍ CENA: 313 Kč
Anotace

Zcela pøepracované a rozšíøené vydání. Komplexní pohled pøedevším na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspìšnosti svìdèí to, že toto vydání je celkovì již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahranièí je velmi rychlý jak v dùsledku rostoucího napojení ÈR na zahranièní organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ÈR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu dùkladnì pøepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhù (terminologie, pøíèiny a projevy poruch uèení, diagnostika a reedukace jednotlivých typù poruch). Novì zahrnula témata, jež jsou zvláštì aktuální (žáci s poruchami uèení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazykù apod.). Kniha je urèena uèitelùm všech typù škol, studentùm pedagogiky, pracovníkù poradenských zaøízení a rodièùm.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.