KATEGORIE

DETAIL KNIHY

PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK

PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK

Autor: Hartl P.,Hartlová H.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208730
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2015
Stav: Není skladem
Běžná cena: 675 Kč
AKČNÍ CENA: 642 Kč
Anotace

Nové, zcela pøepracované a rozšíøené vydání úspìšného a oblíbeného slovníku obsahuje asi deset tisíc hesel z oblasti psychologie a pøíbuzných sociálních vìd. Slovník je doplnìn pøehledem svìtových i èeských psychologù.
Doc. PhDr. Pavel Hartl vystudoval psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultì UK v Praze, kde pøednáší na katedrách andragogiky a sociální práce. Vìnuje se pedagogické psychologii, zejména psychologii uèení, dále psychopatologii a psychoterapii. Publikoval øadu knih, skript i èlánkù v odborných èasopisech. Je spoluautorem publikace Psychologický slovník a autorem knihy Struèný psychologický slovník.
Helena Hartlová je pøekladatelka z angliètiny a spoluautorka Psychologického slovníku.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.