KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ROZVÍJÍME LOGICKÉ MYŠLENÍ

ROZVÍJÍME LOGICKÉ MYŠLENÍ

Autor: Rougier Roger
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208488
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
Běžná cena: 249 Kč
AKČNÍ CENA: 237 Kč
Anotace

Soubor her, hádanek a cvièení pro dìti od 7 do 11 let využívá dìtskou hravost k rozvoji logického myšlení.
V první èásti knihy, která je urèena dìtem - od 7 do 9 let - si dìti procvièují zábavným zpùsobem prostorové pojmy, tøídìní, rozlišování, dedukci atd. Druhá èást - pro dìti od 9 do 11 let - rozvíjí osvojování postupù logického myšlení. Ètenáøi tu jsou pøedkládána cvièení na srovnávání, orientaci, pøedvídání, kombinaci, øazení, dedukci, transformaci, abstrakci atd. Jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby se pøi jejich øešení mìnil zpùsob uvažování. Tím se pøedchází únavì dìtí. Dìti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.