KATEGORIE

DETAIL KNIHY

SVÉPOMOCNÝ PROGRAM PŘI KOKTAVOSTI

SVÉPOMOCNÝ PROGRAM PŘI KOKTAVOSTI

Autor: Fraser Malcolm
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073678999
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
Běžná cena: 225 Kč
AKČNÍ CENA: 214 Kč
Anotace

Cílem publikace je pomoc koktavým, aby koktavost zvládli nebo ji pøinejmenším mìli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem (tj. koktavým) a nahlíží tedy problematiku zevnitø. Dìlí se o nadìji i zkušenosti své a dalších lidí trpících koktavostí s tím, že radikální zlepšení je reálnou možností. K tomu je velmi srozumitelnou formou uvedena postupná øada praktických cvièení, která jsou kombinací logopedických technik a psychologické práce se sebou samým. Pozornost se pøitom zamìøuje pøedevším na klíèové momenty, které se pojí s mechanismem koktavosti a jejími projevy. Ètenáøi se dostává do rukou návodná pøíruèka, v níž nalezne potøebné povzbuzování, aby ve své snaze vytrval, i upozornìní na pøípadné obtíže. Kniha je urèena jak balbutikùm samým, tak logopedùm, speciálním pedagogùm a psychoterapeutùm.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.