KATEGORIE

DETAIL KNIHY

TEORIE A NÁPRAVA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ

TEORIE A NÁPRAVA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ

Autor: Pokorná Věra
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073678173
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2010
Stav: Není skladem
Běžná cena: 475 Kč
AKČNÍ CENA: 452 Kč
Anotace

Vývojové (neboli specifické) poruchy uèení nebo chování postihují nemalou èást dìtské i dospìlé populace. Potíže dìtí trpících napø. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou (ADHD) se neomezují jen na školní vyuèování, ale promítají se do celého sociálního systému, v nìmž dítì žije. Ucelený pøehled a zhodnocení svìtové odborné literatury k tématu vývojových poruch uèení a chování i praktické návody pro jejich nápravu nabízí podstatnì pøepracované a rozšíøené vydání úspìšné uèebnice. Autorka se soustøedila na doplnìní nejnovìjších poznatkù o pøíèinách a projevech vývojových poruch uèení a chování a jejich klasifikaci, a pøedevším na nové informace o možnostech pomoci dìtem, které jimi trpí. Kniha je rozèlenìna do dvou èástí: Teoretické pøedpoklady specifických poruch uèení Diagnostika a náprava specifických poruch uèení (zásady a techniky nápravy specifických poruch uèení, projekty k nápravì,..atd.). Také jako e-kniha
Doc. PhDr. Vìra Pokorná pøednáší na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy a souèasnì pracuje v pedagogicko-psychologické poradnì. Ve své vìdecké, pedagogické i poradenské èinnosti se zabývá problematikou specifických poruch uèení a chování. V Portálu vydala knihy Teorie a náprava vývojových poruch uèení a chování, Cvièení pro dìti se specifickými poruchami uèení aj.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.