KATEGORIE

DETAIL KNIHY

TEORIE A PRAXE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE

TEORIE A PRAXE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE

Autor: Yalom, Irvin D.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026218487
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2021
Stav: Skladem
Běžná cena: 999 Kč
AKČNÍ CENA: 950 Kč
Anotace

Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami, mají stejnou úèinnost, každý z obou pøístupù k terapeutické práci má však své zásady a je vhodný pro jiný typ klientù. Každý z pøístupù mùže mít také vliv na jiné promìnné a vìtšinou má odlišné výsledky. Irvin D. Yalom, mezinárodnì uznávaný dynamicky orientovaný psychoterapeut a psychiatr s dlouholetou praxí a zároveò svìtoznámý spisovatel, v této knize spojuje obojí. Velmi podrobnì popisuje zpùsoby práce se skupinou i úskalí, která taková práce má, její omezení i úèinné faktory. Vychází nejen ze svých dlouholetých zkušeností a zkušeností svých kolegù, ale také z výzkumù. Teoretická pojednání èasto prokládá kazuistikami, které èiní text ètivìjším, a problém vysvìtluje na konkrétních pøípadech z praxe. Teorie a praxe skupinové psychoterapie je základní uèebnicí a pøíruèkou pro všechny terapeuty a poradce pracující se skupinou, bez ohledu na to, jaký terapeutický smìr zastávají.
Irvin D. Yalom je emeritním profesorem psychiatrie na Stanfordovì univerzitì. V Portále vyšly jeho knihy Lži na pohovce, Existenciální psychoterapie, Když Nietzsche plakal, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Hovory k sobì a další.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.