KATEGORIE

DETAIL KNIHY

UMĚNÍ NASLOUCHAT

UMĚNÍ NASLOUCHAT

Autor: Fromm Erich
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026213413
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2018
Stav: Skladem
Běžná cena: 319 Kč
AKČNÍ CENA: 304 Kč
Anotace

Navzdory svým plánùm za svého života Erich Fromm o psychoanalytické terapii skoro nic nepublikoval. Jak však píše jeho žák Rainer Funk, každý, kdo byl Frommem analyzován, pocítil jeho „neúprosnost hledaèe pravdy a kritického prùvodce, ale také mimoøádnou schopnost vcítìní, blízkost a bezprostøednost ve vztahu k druhým“. V souladu s tím, že Fromm nezaložil novou terapeutickou školu, jeho stati na téma psychoanalýzy neinformují o žádných technikách. Zde pøedkládané texty, jež uspoøádal právì Rainer Funk, spíše informují o Frommovì vztahu s duševnì trpícími lidmi naší doby a o jeho schopnosti individuálního vnímání základních problémù èlovìka. Analytik se v jeho pojetí uèí vycházet pøedevším sám se sebou a je sám sobì nejbližším pacientem, takže pacient se v urèitém smyslu stává jeho analytikem. Soubor zde pøedkládaných textù je pøepisem nahrávek Frommových pøednášek a rozhovorù, které tak mají povahu mluveného slova a dùležitým zpùsobem charakterizují Ericha Fromma jakožto èlovìka. Erich Fromm (1900–1980) byl pùvodem nìmecký sociální psycholog, sociolog, humanistický filozof a demokratický socialista, spojený s tzv. frankfurtskou školou a s kulturní psychoanalýzou. Fromm jakožto Žid v roce 1933 emigroval do Spojených státù. Konec života strávil ve Švýcarsku. V Portále vyšly jeho knihy Strach ze svobody (2014), Umìní milovat (2015), Umìní být (2016).

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.