KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ÚZ 1555 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

ÚZ 1555 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885969
Žánr: Zákony a právo
Rok vydání: 2023
Stav: Není skladem
Běžná cena: 279 Kč
AKČNÍ CENA: 266 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti školství dosud vyšly v edici ÚZ pod č. 493, 546, 618, 684, 745, 808, 895, 950, 1041, 1088, 1150, 1194, 1211, 1278, 1338, 1392, 1447 a 1501. Toto č. 1555 se od č. 1501 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:Kapitola I - REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
 • Přehled školského zákona

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti Vzor služebního průkazu školního inspektora

 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

 • Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

 • Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

 • Vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 • Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se největší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

 • Vyhláška č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 • Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (přílohy zdarma na www.sko.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (přílohy zdarma na www.sko.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 58/2016 Sb., o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 • Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny

 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 • Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (přílohy zdarma na www.sko.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

 • Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 • Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzděláváníKapitola II - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 • Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcíKapitola III - VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE
 • Přehled zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

 • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

 • Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovyKapitola IV - UKRAJINA
 • Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.