KATEGORIE

DETAIL KNIHY

VESELÉ HRY S MALÝMI DĚTMI

VESELÉ HRY S MALÝMI DĚTMI

Autor: Hanšpachová Jana
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026210719
Žánr: Pedagogika, výchova
Rok vydání: 2008
Stav: Skladem
CENA: 197 Kč
Anotace

Dovádìní doma i venku Tradièní i nové høíèky Veselé zpívání Vtipy a scénky Komické obrázky Rozvoj fantazie a tvoøivosti Posilování sebedùvìry Podnìcování jazykové tvoøivosti Podpora komunikace Zábavná pohybová cvièení Humor ovlivòuje pozitivnì život dítìte, podporuje jeho kognitivní rozvoj, posiluje jeho sebedùvìru a socializaci, rozvíjí jeho citlivost a tvoøivost. Kdo se v dìtství nauèí brát život s humorem, bude v dospìlosti schopen zvládat nejrùznìjší situace s nadhledem. Humor, stejnì jako hra, patøí neodmyslitelnì patøí k šastnému dìtství. Matka a ostatní èlenové rodiny by mìli dítì èasto zásobovat rùznými humornými hrami. Jako zdroj nápadù nabízí autorka rodièùm, prarodièùm i uèitelkám v mateøských školách soubor tradièních i nových her a høíèek povzbuzujících humor v rodinì i v mateøské škole.
PhDr. Jana Hanšpachová uèí na ZŠ, je autorkou úspìšných knih Hry pro maminky s dìtmi a Veselé hry s malými dìtmi. Je spoluautorkou knihy Angliètina plná her a Nìmèina plná her.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.