KATEGORIE

DETAIL KNIHY

VYUŽÍT KAŽDÝ DEN

VYUŽÍT KAŽDÝ DEN

Autor: Espelandová P., Wallnerová R.
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026202080
Žánr: Poezie, citáty, drama
Rok vydání: 2011
Stav: Není skladem
CENA: 175 Kč
Anotace

Život není jen náhoda, ale záleží na tom, jak jej využijeme a co se nám podaøí udìlat z každého jednotlivého dne. Autorky nabízejí ètenáøùm na každý den krátké zamyšlení, které vychází z citátu nìkteré významné osobnosti nebo z pøísloví. Námìty tìchto zamyšlení jsou napøíklad rozhodování, pøátelství, rodina, uèení, pocity... Nakonec je pro každý den nabídnut konkrétní podnìt, na co by bylo možné se ten den zamìøit. To ètenáøi pomùže k hlubšímu sebepoznání, k rozvoji sebeúcty, tvoøivosti, pozitivního myšlení, citové vyrovnanosti - tedy k tomu, jak nejlépe využít každý den.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.