KATEGORIE

DETAIL KNIHY

ZA TAJEMSTVÍM POHÁDEK

ZA TAJEMSTVÍM POHÁDEK

Autor: Bettelheim Bruno
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026211723
Žánr: Psychologie, osobní rozvoj
Rok vydání: 2017
Stav: Není skladem
Běžná cena: 499 Kč
AKČNÍ CENA: 475 Kč
Anotace

Dodnes vysoce uznávanou prací amerického psychoanalytika rakouského pùvodu Bruna Bettelheima se stala jeho kniha Za tajemstvím pohádek. V ní autor tvrdí, že je nezbytné, aby se dìti v raném vìku setkávaly se svìtem klasických pohádek. Pohádky umožòují zhmotnìní obsahù dìtského nevìdomí ve vìdomých fantaziích, jejichž prostøednictvím se dítì uèí zvládat obtíže svého života a postupnì v nìm nacházet smysl. Hrdina, kterým bývá nìkdo, kdo pùvodnì vypadá hloupì nebo bezbrannì, symbolizuje nezralé, o své štìstí bojující já, kdežto protivník, jemuž se nakonec dostane zaslouženého trestu, pøedstavuje zlé impulzy, s nimiž se dítì uèí zacházet. Proto je v poøádku, jsou-li klasické pohádky nìkdy kruté, ale pøíbìh, který je pro dítì prospìšný, by zároveò mìl konèit dobøe, a dát tak dítìti nadìji. Druhá èást knihy pøináší rozbor a výklad mnoha pohádek, jako je Jeníèek a Maøenka, Snìhurka, Šípková Rùženka, Popelka, Èervená Karkulka èi Zlatovláska a tøi medvìdi. Autor ve svém pojednání užívá klasickou psychoanalytickou terminologii, ale jeho text je ètivý a srozumitelný. Doslov Lucie Lucká. Bruno Bettelheim (1903–1990) byl rakousko-americký psycholog a psychoanalytik. Zabýval se zejména problematikou dìtské psychologie. Za druhé svìtové války byl jakožto Žid vìznìn v koncentraèních táborech Dachau a Buchenwald. Po válce pøesídlil do USA a stal se profesorem psychologie a psychiatrie na Chicagské univerzitì.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.